Privacy Policy

TAXIS AUTOLUX – GEHEIMHOUDINGSREGELS
 
 
TAXIS AUTOLUX oefent haar activiteiten uit met eerbiediging van uw privéleven, onder meer ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonlijke gegevens. Deze Geheimhoudingsregels leggen uit hoe, op welke manier en om welke redenen wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Wij vermelden eveneens de rechten die u bezit in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en de manier waarop u ze kunt uitoefenen.
 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de gegevensbescherming, die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) (“GDPR”) en de nationale wetten ter bescherming van gegevens omvat, waaronder die van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 
TAXIS AUTOLUX is de Verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de GDPR. Onze contactgegevens zijn de volgende:
 
TAXIS AUTOLUX Research N.V.
Marokijnstraat 1
1080 Sint-Jans-Molenbeek
BTW: BE 416.095.257
Tel: +32(0)2 5 123 123
Fax: +32(0)2 411 13 07
Mail: secretary@taxisautolux.be
 
Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of om uw rechten uit te oefenen die gewaarborgd worden door de GDPR, gelieve onze Data Protection Officer (“DPO”) per e-mail te contacteren op het volgende adres: DPOAutolux@taxisautolux.be
 
1.   Aan wie zijn deze Geheimhoudingsregels gericht?
 
Deze Geheimhoudingsregels zijn gericht aan de volgende categorieën van betrokkenen:  
-   onze klanten;
-   de personen die willen solliciteren voor een job;
-   de bezoekers van onze website https://www.taxisautolux.be/;
-   alle andere partijen die in contact staan met ons.
 
2.   Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt TAXIS AUTOLUX?
 
Deze Geheimhoudingsregels zijn enkel van toepassing op de “persoonlijke gegevens” of “persoonsgegevens” in de zin van de GDPR, met uitsluiting van de statistische resultaten die in de vorm van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens aan TAXIS AUTOLUX verstrekt worden.
 
 
Onder “persoonlijke gegevens” of “persoonsgegevens” wordt verstaan, alle gegevens betreffende een geïdentificeerde persoon of een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd en (i) die u ons zelf verstrekt of (ii) die wij u toekennen om u in staat te stellen om onze diensten te gebruiken of (iii) die gegenereerd worden door het gebruik dat u maakt van onze diensten of door uw activiteit op onze site.
 
Aldus:
 
a)     Verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons hebt overgemaakt in het kader van het met TAXIS AUTOLUX gesloten akkoord of dat u wenst te sluiten met ons, zoals uw contactgegevens (naam, voornamen, telefoon) en de informatie betreffende uw verzoek aan onze diensten (detail van het traject, registratie van uw telefonisch verrichte bestelling, detail van eventuele klachten). Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met  TAXIS AUTOLUX.

We kunnen ook de inkomende telefoongesprekken van onze klanten met onze medewerkers of onze dispatching opnemen om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.
 
b)    Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de informatie betreffende uw browser, IP-adres, enz., onder meer om het gebruik van onze site zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken en om ons computersysteem te beschermen tegen aanvallen en andere onwettige activiteiten. Deze informatie wordt verzameld door gebruik van cookies. Deze gegevens worden eveneens gebruikt door analytische tools die wij gebruiken met hoog op online-marketing.
 
3.   Doeleinden van de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens
 
De gegevens die worden verstrekt aan of verzameld door TAXIS AUTOLUX  worden slechts verwerkt voor de volgende doeleinden:
 
-   De uitvoering van de overeenkomst of de opvolging van de geplaatste bestelling;
 
-   Het cliënteelbeheer en het mogelijk maken van de communicatie met de klant die zijn gegevens heeft achtergelaten om een bestek of bijkomende informatie te ontvangen betreffende de diensten van TAXIS AUTOLUX;
 
-   Het verzenden van doelgerichte reclame of informatie betreffende de activiteiten van TAXIS AUTOLUX en/of haar producten (nieuwsbrieven), waarbij TAXIS AUTOLUX een wettig belang heeft bij het promoten van haar diensten bij personen die met haar in contact zijn gekomen of die belangstelling hebben geuit voor haar activiteiten, de verzending van doelgerichte reclame per mail verricht door TAXIS AUTOLUX met de voorafgaande toestemming van de betrokkene, behalve indien deze al klant is van TAXIS AUTOLUX.
 
4.   Aan wie mogen uw gegevens worden meegedeeld?
 
Algemeen zijn de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van met ons gesloten overeenkomsten uitsluitend voor gebruik door ons bestemd.
 
TAXIS AUTOLUX behoudt zich evenwel het recht voor om de hosting of de verwerking van uw persoonsgegevens toe te vertrouwen aan verwerkers die alle waarborgen inzake betrouwbaarheid en veiligheid bieden en waarmee TAXIS AUTOLUX een geheimhoudingsovereenkomst gesloten heeft.
 
Deze verwerkers of dienstverleners waarop wij een beroep doen mogen uw gegevens slechts verwerken overeenkomstig de instructies die wij hen geven en in overeenstemming met deze Geheimhoudingsregels.
 
Wij mogen uw persoonlijke gegevens eveneens overmaken aan overheidsinstanties of enige andere derde partij indien vereist door de wet.
 
Buiten deze gevallen deelt TAXIS AUTOLUX geen enkel – al dan niet gepseudonimiseerd – persoonsgegeven over aan derden.
 
5.   Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 
Uw gegevens worden door ons bewaard voor de duur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de opvolging van de handelsrelatie met de betrokkene, met inbegrip van de verzending van nieuwsbrieven waarop deze geabonneerd is en voor een bijkomende duur van 10 jaar na het verstrijken van de overeenkomst met het oog op archivering, financieel beheer of om ons desgevallend toe te laten onze rechten in rechte te laten gelden, in het kader van een betwisting door u of door een derde in verband met uw overeenkomst. 
 
6.   Wat zijn uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens?
 
Als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens:
 
Recht van inzage:
Wanneer de wet het toelaat, kunt u van TAXIS AUTOLUX de bevestiging eisen dat de op u betrekking hebbende gegevens door haar verwerkt worden en, in het bevestigende geval, inzage daarin krijgen. Een eventueel verzoek om inzage zal slechts ingewilligd worden indien TAXIS AUTOLUX erin slaagt, op basis van de informatie in haar bezit, om u met zekerheid te identificeren.
 
Los van het voorgaande moet elk verzoek om inzage tot uw gegevens vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.
 
TAXIS AUTOLUX beschikt over 45 dagen om uw verzoek te beantwoorden, waarbij deze periode pas begint te lopen vanaf het moment dat TAXIS AUTOLUX in het bezit is van alle vereiste informatie om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
 
Recht op verbetering:
U kunt TAXIS AUTOLUX desgevallend verzoeken om de op u betrekking hebbende gegevens die onvolledig of onjuist zijn te verbeteren, zonder kosten.
 
Recht om uw toestemming in te trekken:
Wanneer de wet het toelaat, kunt u TAXIS AUTOLUX meedelen dat u uw toestemming met het gebruik door haar van de identificatie- of contactgegevens die u haar spontaan hebt overgemaakt in het kader van uw bezoek op haar website intrekt, met dien verstande dat de intrekking van uw toestemming de regelmatigheid van de verwerkingen die verricht werden vóór deze intrekking niet zal aantasten.
 
Recht op wissing:
U hebt het recht om de wissing te eisen van uw persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of waarvan de bewaring niet meer vereist is krachtens de overeenkomst of een wettelijke verplichting waartoe TAXIS AUTOLUX gehouden is.
 
Recht van verzet:
U hebt steeds het recht om u, zonder opgave van reden en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden.
 
U kunt u onder meer op elk moment uitschrijven op de nieuwsbrieven die u verzonden worden door de link te activeren die daartoe voorzien is in elke mail of elke reclame of door ons een verzoek in die zin te richten op het adres:DPOAutolux@taxisautolux.be.
 
Verhaal in geval van klacht:
Indien u meent dat uw rechten in verband met de verwerking waarvan u het voorwerp uitmaakt niet worden nageleefd door TAXIS AUTOLUX, kunt u een klacht indienen bij onze Data Protection Officer, op het adres: DPOAutolux@taxisautolux.be of, indien er daaraan geen bevredigend gevolg werd gegeven, bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.      
 
 

×

Onze website gebruikt alleen functionele cookies die nodig zijn om uw ervaring te verbeteren en waarvoor uw toestemming niet nodig is. Zie ons « cookies policy » voor meer informatie.

Accepteren