Privacybeleid met betrekking tot cookies

 1. Inleiding

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie met betrekking tot uw browser, IP-adres, enz., in het bijzonder om het gebruik van onze website zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk te maken en om ons computersysteem te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.

Deze informatie wordt verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van 25 mei 2018 (“AVG”), de Richtlijn 2002/58/EC betreffende privacy en elektronische communicatie (“ePrivacy-richtlijn”).


2. Tot wie is dit beleid gericht?

Dit Beleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website.


3. Wat zijn precies Cookies?

3.1. Om de informatie die in dit Beleid wordt beschreven te verzamelen, gebruiken we cookies op onze website.

3.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website via uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer overbrengt, zodat de website uw browser kan herkennen en bepaalde informatie kan onthouden.

Cookies bevatten geen informatie waarmee u telefonisch, per e-mail of per post kunt worden gecontacteerd.

3.3. Cookies kunnen cookies zijn van eerste of van derde partij:
• Cookies van eerste partij: cookies die de website die u bezoekt op uw computer plaatst.
• Cookies van derden: cookies die op uw computer worden geplaatst via de website, maar door derden, zoals Google.

3.4. Cookies kunnen sessie cookies zijn of permanent:
• Sessie cookies: automatisch gewiste cookies wanneer de gebruiker zijn browser sluit
• Permanente cookies: cookies die in de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen blijven tot een vooraf bepaalde vervaldatum (die in minuten, dagen of jaren kan uitgedrukt worden).

3.5. Cookies kunnen functionele of niet-functionele cookies zijn:
• Functionele Cookies: cookies hetzij 1) absoluut noodzakelijk om een service te leveren die uitdrukkelijk door de internetgebruiker wordt gevraagd, hetzij 2) noodzakelijk om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren. Ze vereisen de toestemming van de betrokken persoon niet.
• Niet-functionele cookies: niet-functionele cookies waarvoor de toestemming van de betrokken persoon vereist is.


4. Welke cookies worden door onze website gebruikt en hoe lang werken ze?

We gebruiken alleen functionele cookies om u toe te laten onze website te raadplegen (user-token en user-sessie).

Het zijn sessie cookies die verlopen zodra u uw browser sluit.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld via deze cookies.


5. Wat is het doel en de rechtsgrond van de verwerking?

Wij behandelen de functionele Cookies voor het verwezenlijken van onze legitieme belangen (artikel 6 (1)(f) AVG), met name voor de volgende doeleinden:
a) het meten en optimaliseren van de prestaties van onze website om deze gebruiksvriendelijker te maken;
b) het aanbieden van een efficiënte en aangepaste interface aan de bezoekers van onze website;


6. Uw rechten inzake het aanvaarden en het beheren van cookies

Wanneer u onze site bezoekt, verschijnt een popbericht om u te informeren over het gebruik van functionele cookies waarvoor uw toestemming niet vereist is.

U kunt in elk geval op elk moment uw browser configureren om u te informeren bij het aanmaken van elke "cookie" of om systematisch de registratie ervan te vermijden of te aanvaarden.

Wat het beheer van cookies en uw keuzes betreft, is de configuratie van elke browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera) verschillend. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, waarmee u kunt zien hoe u uw wensen inzake cookies kunt wijzigen.

Als u of een andere gebruiker van uw apparaat uw toestemming op elk moment wenst in te trekken, kunt u dit doen door de instellingen van uw browser te wijzigen:

• Safari 
• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer


7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als betrokkene en zoals ook vermeld in het Privacybeleid, kunt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: dpoautolux@taxisautolux.be.

Toegangsrecht:
Indien de wet dit toestaat, kunt u de bevestiging krijgen dat gegevens over u door ons worden verwerkt, en indien nodig, er toegang toe krijgen. Er wordt enkel gevolg gegeven aan een verzoek tot eventuele toegang, indien wij erin slagen u met zekerheid te identificeren op basis van de informatie waarover wij beschikken.

Ongeacht het voorgaande moet elk verzoek tot inzage in uw gegevens vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart.

We hebben 30 dagen om aan uw aanvraag te voldoen, deze periode begint pas te lopen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle informatie die nodig is om aan uw aanvraag te voldoen.

Recht op correctie:
U kunt in voorkomend geval verzoeken dat wij de onvolledige of onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, kosteloos corrigeren.

Recht op intrekking van uw toestemming:
Zoals vermeld in voornoemd artikel 6 kunt u uw toestemming voor cookies op elk moment intrekken, met dien verstande dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de regelmatigheid van de verwerkingen uitgevoerd vóór deze intrekking, of op de verwerkingen die gebaseerd zijn op een andere legitimatiebasis dan de toestemming.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht, zo snel mogelijk, verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens, wanneer:
a) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en waarvan de bewaring niet of niet meer vereist is;
b) u uw toestemming voor cookies intrekt en dat er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
c) uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in het Unierecht of in het recht van de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn;
d) uw gegevens onrechtmatig door mij zijn verwerkt;

Recht van bezwaar:
U hebt altijd het recht om, zonder vermelding van de reden en zonder extra kosten, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Beroep in geval van klachten
Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de verwerking die u betreft niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen op het volgende e-mailadres: dpoautolux@taxisautolux.be of, indien er niet voldoende gevolg aan wordt gegeven, bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (bijv.: “Gegevensbeschermingsautoriteit”).


8. Gerelateerde websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en -praktijken van andere websites, zelfs niet als u de website van een derde hebt geraadpleegd door gebruik te maken van links op onze website. Wij raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt, te controleren en met de eigenaar of exploitant van deze website te communiceren als u zorgen of vragen hebt.


9. Wijzigingen van dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en indien wij dit doen, zullen wij de wijzigingen op deze pagina publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om het Beleid te controleren telkens u onze website bezoekt.

 

×

Onze website gebruikt alleen functionele cookies die nodig zijn om uw ervaring te verbeteren en waarvoor uw toestemming niet nodig is. Zie ons « cookies policy » voor meer informatie.

Accepteren